Bisschoppen reageren op rapport Kamercommissie misbruik

De katholieke Kerk zal de nieuwe parlementaire aanbevelingen integreren in haar nultolerantiebeleid, zo laten de bisschoppen weten in een persbericht.
08/05/2024 - 12:16

De Kamercommissie belast met het onderzoek naar seksueel misbruik in de Kerk en daarbuiten heeft vandaag haar eindrapport in open zitting besproken. De bisschoppen van België reageren op de eindconclusie. Hieronder volgt het volledige bericht (tussentitels van de redactie).

'De bisschoppen danken de onderzoekscommissie dat ze vele slachtoffers alsook vertegenwoordigers van de opvangpunten, Dignity en experten heeft beluisterd. De onderzoekscommissie heeft ook vastgesteld dat de betrokken kerkelijke overheden de in 2011 door de bijzondere commissie geformuleerde aanbevelingen ter harte hebben genomen. De vaststelling dat vele van de aanbevelingen van 2011 wel uitgevoerd werden en dat er dus een onmiskenbare vooruitgang is in de strijd tegen seksueel geweld, betekent voor de onderzoekscommissie allerminst dat het werk erop zit.

De bisschoppen zullen nu nagaan hoe ze de aanbevelingen van de commissie kunnen integreren in hun beleid van nultolerantie waarbij elke klacht ernstig wordt genomen.

De bisschoppen onderstrepen nogmaals dat ze niet-verjaarde feiten steeds aan Justitie melden. In afwachting van een gerechtelijk oordeel worden daders geschorst en wordt de klacht aan de Vaticaanse autoriteiten gemeld. Voor feiten die voor Justitie zijn verjaard, is er de mogelijkheid van arbitrage. Die werd op voorstel van de Kamercommissie van 2010-2011 tijdelijk opgezet, maar de katholieke Kerk zet die al bijna een decennium vrijwillig verder. Naast erkenning en excuses bevat deze arbitrage ook de mogelijkheid tot materiële tegemoetkoming van het morele leed. Helaas staat de katholieke Kerk met deze arbitrage nog steeds alleen want geen enkele andere organisatie in ons land is haar daarin tot op heden gevolgd.

Volledige medewerking

De bisschoppen zijn tevreden dat de onderzoekscommissie oproept tot één centraal en neutraal meldpunt en de mogelijkheid van arbitrage voor verjaarde feiten van alle slachtoffers van seksueel misbruik via een expertencentrum onder leiding van een interfederaal commissaris. Het maakt duidelijk dat Kerk en Kamer in 2012 een pioniersrol hebben gespeeld in het zoeken naar erkenning bij verjaarde feiten.

De commissie wekt spijtig genoeg de indruk dat de Kerk destijds louter heeft gehandeld onder druk van de vorige commissie (2010-2011) en lijkt daarmee te vergeten dat de Commissie Halsberghe, nadien Adriaenssens, tot stand kwam vóór die commissie, op initiatief van de Kerk.

Zoals de bisschoppen zelf eerder voorstelden, beveelt de commissie aan om professionele therapeutischeondersteuning van alle slachtoffers van seksueel misbruik verder uit te bouwen en financieel toegankelijker te maken. Ze zullen er transparant aan meewerken.

Bijkomende initiatieven van de Kerk

De bisschoppen van ons land willen nog meer inzetten op een professionele pastorale ondersteuning van slachtoffers van misbruik, niet alleen in de pastoraal, maar ook daarbuiten. Een aantal pastores zullen daarvoor geheroriënteerd worden naar pastorale bijstand van slachtoffers van misbruik. Tevens engageren ze zich ertoe nog actiever te willen samenwerken met instellingen of organisaties die beschikken over de professionele competentie om wetenschappelijk onderzoek te verrichten, slachtoffers deskundig te ondersteunen, daders adequaat te begeleiden en specifieke therapeuten of maatschappelijk werkers op te leiden of te begeleiden.

Daders van misbruik in een pastorale context zijn in ons land grotendeels overleden. De meeste anderen zijn volledig uit het pastorale werkveld verwijderd. Bedienaren van de eredienst die veroordeeld werden, worden van de loonlijst van de FOD Justitie geschrapt. Enkele tientallen zijn door Rome uit het priesterambt of het religieuze leven ontzet.

De katholieke Kerk in België zet onverminderd haar systematisch beleid verder om slachtoffers van historisch misbruik te erkennen en misbruik met alle middelen te voorkomen.

Gedetailleerd overzicht van alle initiatieven, publicaties en beleidslijnen van de katholieke Kerk in België in de strijd tegen het seksueel misbruik van minderjarigen (pdf).